โรคความดันโลหิตสูง
จากสถิติในประเทศไทย ปี 2555 คนไทยเสียชีวิตจากโรคนี้เป็นอันดับ 2 โรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุ โรคหลอดเ...

 
Copyright © 2012 Thai-Bio.com, All rights reserved. Designed by Friendly6design